शव वाहन सुविधा

सदस्य तथा सदस्यको परिवारको मृत्यु भएमा अधिकतम रु २ हजार बाट नबढ्ने गरी संस्थाले शव वाहन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

Comments