सुरक्षित मातृत्व

संस्थाका कुनै पनि महिला सदस्य यस संस्थाको सदस्य भएको ३०० दिन पश्चात सुत्केरी भएमा संस्थाले आजीवन १ पटकको लागि मात्र सुरक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रु ५ हजार देखि अधिकतम रु ७ हजार सम्म सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदै आईरहेको छ ।

Comments