वित्तीय साक्षरता

संस्थाका सदस्यहरुलाई पारिवारिक बजेट र योजना बनाई कसरी मितव्ययी तरिकाले पारिवारिक खर्च संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने तालिम संस्थाले दिंदै आएको छ ।

Comments