Take a look

BOD Team

Shiva Shankar Manandhar
Chairman

Yogendra Kumar Kunwar
secretary
Auchitya Kumar Karki
Treasurer

Surya Narayan Manandhar
Board Member
Sarad Kunwar
Board Member
Mina Kumari Pathak
Board Member
Laxmi Bahadur Maharjan
Board Member
Dil Kumari Maharjan
Board Member
Govinda Basnet
Board Member